سامانه مدیریت ارتباط...

سامانه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشتری مهمترین عامل رکود یا شکوفایی وضعیت اقتصادی هر واحد تجاری می‌باشد. و بر این اساس پایه‌های تجارت در عصر حاضر بر روی مشتریان هر مجموعه بنا نهاده شده است. بنابر این استفاده از فناوری اطلاعات در این زمینه امروزه به دانشی تخصصی در زمینه تجارت تبدیل شده است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ستیران علاوه بر پایین آوردن هزینه برقراری ارتباط با مشتریان، به برقراری و تثبیت رابطه‌ای سودمند با مخاطبین و مشتریان کمک می کند. استفاده از این نرم‌افزار سهولت و سرعت در ورود و نگهداری اطلاعات مشتریان و استفاده از امکانات جانبی همچون ارسال فکس و ایمیل و پیامک بصورت های تکی، جمعی و با سیستمی و خودکار را برای مشتریان به همراه دارد.

crm

 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ دارای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺠﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ بسیار کارآمد خواهد بود. این قابلیت امکان تعریف چارت درختی سازمان ها بصورت پویا بر اساس سازمان، واحد، سمت و شخص، و تعریف واحد های مجزا با ساختار های منحصر بقرد را امکان پذیر می نماید.

 اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

ماژول مخاطبین (CONTACTS) اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران، ارﺑﺎب رﺟﻮع، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻓﺮاد ﻃﺮف ﺗﻤﺎس در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ را به کاربر سامانه خواهد داد. اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت خاص نیز در این ماژول دیده شده است. مدیریت دسترسی به هریک از سطوح یا همان پوشه های مخاطبین قابل تعریف می باشد و ازین طریق شخصی سازی مخاطبین امکان پذیر شده است.

 ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐـﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻠﺴﺎت

اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻫا و جلسات و سیستم های تایید و تعیین خودکار این برنامه ریزی های زمانی از طریق تلفن گویا، پیام کوتاه و ایمیل از امکانات منحصر بفرد سامانه ارتباط با مشتری ستیران می باشد. اﻣﮑﺎن ﯾﺎدآوری ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ ب طریفین قرار از طرق مختلف، ﺗﻌﺮﯾﻒ رویداد های ﺷﺨﺼﯽ و سازمانی توﺳﻂ خود شخص و یا سازمان ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اتصال به ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﯾﺎد آوری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎرﻫﺎ سازمان را پویا و بهره ور خواهد کرد.

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ

تعریف، تعیین و مدیریت وظایف یکی از مهمترین و حیاتی ترین نیاز های سازمان می باشد، اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﺎری، اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ  (ناﻣﻪ، ﻓﺮم، ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺘﺮی، ﻓﮑﺲ، ﺗﻤﺎس و …)، ﻗابلیت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﺎ ارﺟﺎع آن برای شخص دیگر در سازمان همه از امکانات ماژول مدیریت وظایف ستیران بوده که با نیاز های هر سازمان با هر نوع مدل کسب و کاری قابل تطبیق می باشد.

 مدیریت و طبقه بندی فایل های سازمان

در هر سامانه ی جامعی، ذخیره وطبقه بندی فایل ها و ایجاد ارتباط مابین فایل های مورد نیاز (شامل : فایل های آفیس مانند فایل های Word و Exel و فایل های چند رسانه ای مانند فیلم و عکس، فایل های اینترنتی مانند فایل های HTML و ….) و دیگر اسناد سامانه از الزامات به شمار می آید. ماژول مدیریت فایل تعبیه شده در نرم افرار مدیریت ارتباط با مشتری ستیران (Setiran CRM) با بهره گیری از قابلیت هایی همچون طبقه بندی و ذخیره سازی و ایجاد دسترسی های متفاوت به فایل ها در کنار امکان ساخت و تولید انواع فایل (فایل های صوتی، فایل های متنی ، فایل ورد و اکسل در محیط سامانه ) یکی از کاملترین فایل منیجر های روز را در اختیار کاربران این سامانه قرار می دهد.

 سیستم ارجاعات و کارتابل شخصی

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع ارﺟﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮم و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اعم از فایل ها، مخاطبین، قکس ها، پیام های کوتاه و حتی وظایف و قرار های ملاقات امکان گردش اطلاعات و ارتباط بهینه کارمندان را دوچندان کرده و همکاری و همفکری و هماهنگی در سازمان را به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد. هر شخص می تواند تمامی اسناد ارجاعی را در کارتابل شحصی خود مشاهده نموده و مراحل گردش سند در سازمان را بررسی نماید.

بازگشت به بالای صفحه

2024 © کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت فناوری اطلاعات رستاک سپنتا میباشد
آدرس دفتر مرکزی  : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، خیابان نیکبختر ، کوچه بعد از دادگستری ، ساختمان عدل ، طبقه دوم ، واحد 4
تلفن های تماس : 95025501-9-031    
آدرس شعبه دوم : اصفهان ، کیلومتر 35 بزرگراه اصفهان تهران ، شهرک فناوری اصفهان ( پارک فناوری ) ، ساختمان مرکزی ، طبقه دوم ، واحد 24
تلفن های تماس : 95025501 -031 الی 8 تلفن همراه : 09133011753